+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 279) – Ankara Ceza Avukatı

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 279) – Ankara Ceza Avukatı

 

 

 


 

Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu ve cezası TCK’nın 279. Maddesinde adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

 

Kamu görevlisi deyiminden, 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında, kamuda ve kamuya bağlı kuruluşlarda çalışan memurları ifade edilmektedir. Kamu görevlisi olarak, öğretmen, polis, doktor, hakim, savcı, avukat, hemşire asker, güvenlik görevlisi gibi kamuda çalışan personelleri örnek gösterebiliriz.

 

Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu ve cezası TCK’nın 279. Maddesi uyarınca ‘’Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi ‘’ cezalandırılır demekle bu suçun tanımı yapılmıştır. Kanun metninde görüldüğü üzere, soruşturma ve kovuşturma gereken bir suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak öğrenmesi gerekmektedir. Burada da seçimlik hareketli bir suç söz konusudur. Kamu görevlisi işlendiğini öğrendiği bir suçu bildirimde bulunmayı ihmal edecek veya geç bildirimde bulunmuş olacaktır.

 

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 279) – Ankara Ceza Avukatı

 

Kamu görevlileri görevleri gereği, günlük hayatlarında belirli başlı suçların tanıkları olabilmektedir. Örneğin, bir öğretmen öğrencisinin şiddet mağduru olduğunu öğrenebilir, bir muhtar köyde küçük yaştaki çocukların zorla evlendirildiğini öğrenebilir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Burada kamu düşen görev işlenildiğini öğrendiği suçu derhal yetkili makamlara bildirmektir.

 

Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, adli kolluk görevini yapan kamu görevlisinin cezasında artırım yapılmaktadır. Kanuna göre adli kolluk jandarma ve polistir. Örneğin bir soruşturma kapsamında görevlendirilen polis memuru, bir şahsın ruhsatsız silah taşıdığını öğreniyor fakat bunu ilgili makamlara bildirmiyor. Bu durumda polis memuru normalden daha fazla ceza almaktadır.

 

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 279) – Ankara Ceza Avukatı

 

Kamu görevlilerin soruşturulması, normal faillerin soruşturulmasından farklı usullere tabi kılınmıştır. Kamu görevlisinin soruşturulması için, bağlı bulunduğu kurumdan soruşturma izni alınması gerekmektedir.

 

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmeme Suçu ve Cezası (TCK 279) – Ankara Ceza Avukatı

 

Suçu bildirmeme suçu adliyeye karşı suçlar bölümünde düzenlendiğinden dolayı bu suçun, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Aynı şekilde bu suç uzlaşma kapsamında yer almamaktadır. Bu suçta yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesi, görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemeleridir.

 

Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 279. maddesinde düzenlenmiştir ve kamu görevlilerine yönelik özel bir yükümlülük getirir. Bu maddeye göre, kamu görevlilerinin görevleri sırasında işlendiğini öğrendikleri bazı suçları yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü vardır. Bildirilmesi gereken suçlar arasında, devlete karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı suçlar ve narkotik suçlar gibi toplumun genelini ilgilendiren ve ciddi sonuçlar doğurabilecek suçlar yer alır. Kamu görevlisinin, bu tür suçları yetkili makamlara zamanında ve doğru bir şekilde bildirmemesi halinde, TCK'nın ilgili maddesi uyarınca cezalandırılması öngörülmektedir.

 

Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, kamu görevlilerinin sorumluluğunu ve topluma karşı olan yükümlülüklerini vurgular. Kamu görevlileri, toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlamakla yükümlü kişilerdir. Bu nedenle, görevleri sırasında öğrendikleri suçları yetkili makamlara bildirmemeleri, kamu güvenliğini tehlikeye atabilecek bir ihlal olarak kabul edilir. Bu suçun cezası, kamu görevlisinin sorumluluğunun boyutuna ve bildirilmeyen suçun niteliğine göre değişiklik gösterebilir. Cezanın belirlenmesinde, suçun önemi, kamu görevlisinin görevdeki konumu ve suçu bildirmeme eyleminin sonuçları gibi faktörler dikkate alınır.

 

Ankara gibi büyük şehirlerde, kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, özellikle yüksek sayıda kamu görevlisinin bulunması ve çeşitli kamu kurumlarının yer alması nedeniyle önemli bir konudur. Bu tür suçlarla ilgili olarak hukuki süreçlerin yönetilmesi ve davalarda savunmanın yapılması, ceza hukuku alanında deneyimli avukatlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Kamu görevlisinin suçu bildirme suçuyla ilgili davalarda avukatların rolü, hem suçu işleyen kamu görevlisinin savunmasını üstlenmek hem de suçun mağdurları için adaletin sağlanmasına yardımcı olmak olarak iki yönlüdür.

 

Kamu görevlilerinin bu tür suçları bildirmemesi durumunda, yasal sürecin doğru bir şekilde işletilmesi ve adaletin tesisi için, alanında uzman bir ceza avukatıyla çalışmak büyük önem taşır. Bu avukatlar, kamu görevlilerine yönelik yasal yükümlülükler, suçu bildirme suçunun hukuki boyutları ve bu suçun cezai sonuçları hakkında detaylı bilgiye sahiptir. Ayrıca, bu tür davalarda etkili bir savunma stratejisi geliştirebilir, kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi konusunda rehberlik edebilirler.

 

Ankara'da ceza hukuku alanında hizmet veren avukatlar, kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçuyla ilgili olarak, hem kamu görevlilerinin hem de toplumun haklarının korunmasına yönelik kritik bir görev üstlenmektedir. Bu tür davalarda, avukatların hukuki bilgi, tecrübe ve etik değerlere bağlılık gibi nitelikleri, adil bir yargılama sürecinin gerçekleşmesi ve adaletin sağlanmasında hayati bir role sahiptir. Kamu görevlisinin suçu bildirmeyle ilgili davalarda, avukatların müvekkillerine sağladıkları hukuki destek, sadece bireysel bir hizmet olmanın ötesinde, toplumsal bir sorumluluğun ifadesi olarak da görülebilir. Bu sorumluluk, toplumun güvenliğini ve huzurunu koruma amacına hizmet eder ve kamu görevlilerinin yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teşvik eder.

 

Bu bağlamda, Ankara'da ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, kamu görevlilerinin bu önemli yükümlülüğü ihlal etmeleri durumunda, yargılama sürecinde adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Avukatlar, yasal süreçlerin karmaşık doğasını ve ilgili yasal prosedürleri derinlemesine anlarlar. Bu anlayış, onlara, müvekkillerinin haklarını etkili bir şekilde savunmaları ve yargılama sürecinde en iyi sonucu elde etmeleri için gerekli temeli sağlar.

 

Özellikle, kamu görevlileri tarafından suçu bildirmeme eyleminin gerçekleştirildiği durumlarda, avukatların rolü, sadece hukuki temsil ile sınırlı kalmaz; aynı zamanda, etik standartların korunmasına ve hukukun üstünlüğü ilkesinin pekiştirilmesine de katkı sağlarlar. Avukatlık mesleğinin temel değerlerinden biri olan adalet arayışı, bu tür davalarda avukatların rehberliğinde somut bir ifade bulur. Bu, avukatların sadece müvekkillerini temsil etmekle kalmayıp, aynı zamanda kamu yararını gözeterek hareket ettiklerini de gösterir.

 

Ankara'da kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçuyla ilgili hukuki destek sağlayan avukatlar, bu alandaki davalarda uzmanlık ve deneyimlerini kullanarak, suçun mağdurlarının haklarının korunmasına yardımcı olurken, suçu işleyen kamu görevlileri için de adil bir yargılama sürecinin sağlanmasına katkıda bulunurlar. Bu şekilde, avukatlar, hem bireysel hakların hem de toplumun genel çıkarlarının korunmasında önemli bir rol oynarlar.

 

Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçuyla ilgili olarak, adil bir yargılama sürecinin sağlanmasında avukatların üstlendiği roller ve sorumluluklar, sadece yasal savunma yapmakla sınırlı değildir. Bu süreçte, avukatlar aynı zamanda hukuki danışmanlık, bilgilendirme ve eğitim görevlerini de üstlenirler. Kamu görevlileri ve genel olarak toplum, bu tür suçlar ve yasal yükümlülükler hakkında bilgilendirildiğinde, suçu bildirmeme gibi yasal ihlallerin önlenmesine yardımcı olunabilir.

 

Kamu görevlilerinin görevleri sırasında karşılaştıkları suçları bildirme eyleminin önlenmesi, sadece yasal yaptırımların uygulanmasıyla değil, aynı zamanda eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da desteklenmelidir. Bu bağlamda, Ankara'da hizmet veren ceza avukatları, eğitim seminerleri, halka açık bilgilendirme toplantıları ve yasal danışmanlık hizmetleri aracılığıyla, kamu görevlilerinin bu konudaki bilinç düzeyini artırmaya yönelik önemli katkılarda bulunabilirler.

 

Kamu görevlisinin suçu bildirmemeyle ilgili davalarda, avukatların müvekkillerine sağladıkları hizmetler, yargılama sürecindeki teknik savunmanın ötesine geçer. Bu hizmetler, aynı zamanda, kamu görevlilerinin yasal yükümlülüklerini daha iyi anlamalarını sağlayarak, benzer yasal ihlallerin gelecekte önlenmesine de katkıda bulunur. Bu anlamda, avukatlık mesleğinin toplumsal bir misyonu da bulunmaktadır: Hukukun üstünlüğünü pekiştirmek, kamu düzenini korumak ve adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak.

 

Ankara'da kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçuyla ilgili hukuki yardım sunan avukatlar, bu tür davalarda deneyimli oldukları kadar, kamu hizmetlerinin doğru işleyişi ve toplumsal adaletin sağlanması konularında da duyarlıdırlar. Bu duyarlılık, avukatların müvekkillerine sundukları hizmetlerin kalitesini artırır ve toplumun hukuka olan güvenini güçlendirir. Avukatlar, suçu bildirmeme gibi yasal ihlallerle mücadele ederken, yasal süreçlerin doğru işletilmesi, adaletin sağlanması ve kamu yararının korunması için önemli bir rol oynarlar.

 

Kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, toplumun genelini ilgilendiren ciddi bir konudur ve bu tür suçlarla ilgili olarak adil bir yargılama sürecinin sağlanması, kamu görevlilerinin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve toplumun hukuka olan güveninin artırılması açısından büyük önem taşır. Ankara'da ceza hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar, bu konuda kritik bir role sahiptir. Bu avukatlar, yasal savunma yapmanın yanı sıra, kamu görevlileri ve toplumu bilgilendirme ve eğitim yoluyla, hukukun üstünlüğü ve toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunarak, hukuki süreçlerin etkin bir şekilde işletilmesini sağlarlar.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.