+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Haksız Rekabet

Haksız Rekabet

 

 

 


 

Haksız rekabet, iş dünyasında önemli bir sorundur ve piyasada adil bir oyun alanının korunmasını engeller. Bu, rakip işletmeler arasında dürüst ve adil olmayan ticari uygulamaların varlığını ifade eder. Haksız rekabetin örnekleri arasında yanıltıcı reklamlar, ticari sırların çalınması ve tüketici yanılgısı yaratma stratejileri bulunabilir.

 

Haksız rekabet, hem tüketicilere hem de adil ticaret yapan işletmelere zarar verir. Tüketiciler yanıltıcı bilgilerle yanlış yönlendirilebilir ve kalitesiz ürünler satın alabilirler. Aynı zamanda, dürüst işletmeler, haksız rekabet uygulayan firmalar karşısında dezavantajlı hale gelebilirler. Bu durum, piyasa dengesini bozar ve sağlıklı rekabet ortamını zedeler.

 

Hukuk sistemleri, haksız rekabetle mücadele etmek için çeşitli yasalar ve düzenlemeler içerir. Bu yasalar, adil rekabeti teşvik eder ve piyasa dengesini korumayı amaçlar. İşletmeler, haksız rekabetin mağduru olduklarında, hukuki yollarla haklarını arayabilir ve zararlarının giderilmesini talep edebilirler.

 

Haksız rekabetle mücadele, hem tüketicilerin hem de adil ticaret yapan işletmelerin korunması açısından kritik öneme sahiptir. Adil bir ticaret ortamının sağlanması, piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesi ve tüketicilerin korunması için esastır. Bu nedenle, haksız rekabet uygulamalarının tespit edilmesi ve bu uygulamalara karşı etkili önlemler alınması büyük önem taşır.

 

Haksız rekabet kavramı dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması amacıyla getirilmiş olan ilke ve kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Haksız rekabet kavramı Türk Ticaret Kanununun 54. Maddesinde: Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. Denilmek suretiyle tanımlanmıştır.

 

ostim avukat

 

 

Haksız Rekabetin Kapsamı

 

Hangi fiil veya davranışların haksız rekabete konu olabileceği Türk Ticaret Kanununda belirtilmiştir. İlgili kanunun 55. Maddesinde: Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcalarıdır:

 

a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukukaaykırı davranışlar ve özellikle;

 

Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,

 

Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek,

 

Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,

 

Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak,

 

Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,

 

Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki, satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik fiyatının altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur,

 

 

ankara ticaret avukatı

 

 

Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak,

 

Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,

 

Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,

 

Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden belirtmemek,

 

Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak,

 

İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme şartları, sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler  içeren sözleşme formülleri kullanmak.

 

b)Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;

 

Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,

 

Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak,

 

İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,

 

Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış veya tüketici  kredisi  sözleşmesi yapmış  olan  alıcının veya  kredi  alan  kişinin,  bu  sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek.

 

c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;

 

Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmak,

 

Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmak,

 

Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak.

 

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

 

e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.

 

f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aleyhine;

 

Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan, veya

 

Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur. Şeklinde belirtilmek sureti düzenlenmiştir.

 

Yukarıda anılan ilgi kanun maddesinde haksız rekabete konu olabilecek tutum ve davranışların başlıcaları belirtilmiştir.

 

 

ostim avukat

 

 

Haksız Rekabetten Kaynaklı Olarak Zarara veya Olası Zarara Uğrayan İlgililerin Hukuki Anlamda Hakları

 

Türk Ticaret Kanununda haksız rekabetten kaynaklı olarak zarara uğramış veya uğraması muhtemel olan tarafların, hukuki anlamda zararlarının giderilmesi için başvurulabilecek olan yollar belirtilmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 56. Maddesinde: Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;

 

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,

 

b) Haksız rekabetin men’ini,

 

c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,

 

d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini,

 

e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi tazminat verilmesini, isteyebilir.

 

Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir.

 

Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de birinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler.

 

Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları açabilirler.

 

Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, haksız rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticari amaçla elde etmiş olan kişiler hakkında da icra olunur. Denilmektedir.

 

Anılan ilgi madde gereğince haksız rekabetten kaynaklı olarak zarara uğramış veya uğraması muhtemel olan taraflar dava yolu ile yukarıda anılan haklarını kullanabilirler.

 

 

ostim avukat

 

 

Zamanaşımı

 

Haksız rekabete konusu fiillere karşı Türk Ticaret Kanununun 56. Maddesinde belirtilmiş olan dava yoluna başvurmak isteyen kişilerin hakların doğumunu öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ve herhalde 3 yıl içerisinde dava açmaları gerekmektedir. Ancak söz konusu maddenin istisnası olarak; haksız rekabete konu fiile Türk Ceza Kanununda daha uzun bir dava zamanaşımı öngörülmüş ise söz konusu zamanaşımı süresi hukuk davaları için de geçerli hale gelmektedir.

 

 

ostim avukat

 

 

Söz konusu durum Türk Ticaret Kanununun 60. Maddesinde: 56 ncı maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, haksız rekabet fiili aynı zamanda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha uzun dava zamanaşımı süresine tabi olan cezayı gerektiren bir fiil niteliğinde ise, bu süre hukuk davaları için de geçerli olur. Denilmek suretiyle belirtilmiştir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.