Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Nama Yazılı Senetler

Kıymetli Evrak

Kıymetli evrak senetten ayrı olarak iddia ve ispat olunamayan ve başkalarına da devredilemeyen senetlerdendir. Kıymetli evrak Türk Ticaret Kanununun 645. Maddesinde: Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Denilmek suretiyle belirtilmiştir.

Söz konusu evraktan kaynaklanan borçta kıymetli evrak borçlusu ancak ve ancak vadesi gelen senedi ödemek kaydı ile borcundan kurtulmaktadır. İlgili durum Türk Ticaret Kanununun 646. Maddesinde: (1) Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür. (2) Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu, vade geldiğinde, senedin niteliğine göre alacaklı olduğu anlaşılan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. Denilmek suretiyle belirtilmiştir.

Nama Yazılı Senetler

Nama yazılı senetler Türk Ticaret Kanununun 654. Maddesinde: (1) Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. Denilmek suretiyle tanımlanmıştır.

ostim avukat

Alacaklı Hakkını Nasıl İspat Edebilir?

Nama yazılı senetlerde alacaklının hakkını ispat edebilmesi konusu Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 655. Maddesinde: (1) Borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette adı yazılı olan veya onun hukuki halefi olduğunu ispat eden kişilere ödemek zorundadır. (2) Bu husus ispat edilmediği hâlde ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kurtulmuş olmaz. Denilmektedir.

Eksik Nama Yazılı Senetler

Eksik nama yazılı senetler Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 656. Maddesinde:  Nama yazılı senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek hakkını saklı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa da hamile iyiniyetle yapacağı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olur. Ancak, hamile ödemede bulunmakla yükümlü değildir. 785 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. Denilmektedir.

ostim avukat

İptal Kararı

Bazı şartların varlığı halinde nama yazılı senetler hamile yazılı senet hükümlerine göre iptal olmaktadır. Buna göre Türk Ticaret Kanununun 657. Maddesinde: (1) Aksine özel hükümler bulunmadıkça nama yazılı senetler, hamile yazılı senetlere ilişkin hükümlere göre iptal olunur. (2) Borçlu, senette ilanların sayısını azaltmak veya süreleri kısaltmak suretiyle iptal için daha basit bir usul öngörebileceği gibi, alacaklı kendisine senedin iptal ve borcun ödendiğini gösteren, resmen düzenlenmiş veya usulen onaylanmış bir belge verdiği takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve iptaline karar verilmeksizin de geçerli olmak üzere ödemek hakkını da saklı tutabilir. Denilmektedir.

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.

ostim avukat