+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Abonelik Sözleşmeleri

Abonelik Sözleşmeleri

 

 


 

Abonelik sözleşmeleri, modern tüketici dünyasının temel yapıtaşlarından biridir ve çeşitli hizmet ve ürünlerin sürekli kullanımını sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu tür sözleşmeler genellikle telekomünikasyon hizmetleri, yayın hizmetleri, yazılım, spor salonları ve çeşitli çevrimiçi hizmetler gibi alanlarda karşımıza çıkar. Abonelik sözleşmeleri, tüketicilerin belirli bir hizmetten düzenli olarak yararlanmalarını sağlarken, sağlayıcıların da düzenli gelir elde etmelerine olanak tanır.

 

Abonelik sözleşmelerinin temel özelliği, tüketici ile hizmet sağlayıcı arasında sürekli bir ilişki kurulmasıdır. Bu sözleşmeler genellikle belirli bir süre için geçerlidir ve bu süre sonunda otomatik olarak yenilenebilir. Sözleşmelerde hizmetin kapsamı, ücretlendirme, ödeme koşulları ve sözleşmenin süresi gibi temel unsurlar detaylı bir şekilde belirtilir. Ayrıca, abonelik iptali, yenileme şartları ve olası ek ücretler gibi konular da sözleşmede açıkça ifade edilir.

 

ankara tüketici avukatı

 

Abonelik sözleşmeleri, tüketicilere belirli bir hizmeti düzenli olarak ve genellikle daha uygun bir fiyatla kullanma imkanı sunar. Örneğin, bir yayın hizmetine abone olan tüketiciler, aylık veya yıllık bir ücret karşılığında sürekli içerik erişimi elde ederler. Bu, özellikle sık kullanılan hizmetler için ekonomik bir seçenek olabilir.

 

Bu sözleşmelerin bir diğer önemli yönü ise, tüketicilerin abonelikten çıkma veya sözleşmeyi iptal etme hakkıdır. Tüketiciler, genellikle belirli bir iptal süresine uymak koşuluyla aboneliklerini sonlandırabilirler. İptal koşulları ve süreci, sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Bazı durumlarda, erken iptal durumunda tüketicilerden ek ücret talep edilebilir.

 

Abonelik sözleşmelerinin yönetilmesi sırasında, tüketicilerin haklarının korunması önemlidir. Tüketici koruma kanunları, tüketicilerin yanıltıcı veya adil olmayan sözleşme şartlarına karşı korunmasını sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemeler içerir. Bu düzenlemeler, tüketicilere sözleşme şartlarını anlama ve aboneliklerini adil şartlar altında yönetme imkanı sunar.

 

Abonelik sözleşmeleri, hizmet sağlayıcılar ve tüketiciler arasında önemli bir bağ kurar. Bu sözleşmeler, sağlayıcıların düzenli gelir elde etmelerini sağlarken, tüketicilere de sürekli ve güvenilir bir hizmet sunar. Ancak, bu sözleşmelerin etkili bir şekilde yönetilmesi ve tüketicilerin haklarının korunması, sağlıklı bir tüketici piyasasının sürdürülmesi için hayati önem taşır. Tüketicilerin, abonelik sözleşmelerini imzalamadan önce şartları dikkatlice incelemeleri ve haklarını anlamaları önerilir. Bu, hem tüketici memnuniyetini artırır hem de tüketici haklarının korunmasına katkıda bulunur.

 

Abonelik sözleşmelerinde bir olay hakkında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağının anlaşılması yapılacak olan yargılama açısından önem taşımaktadır. Bunun için olayın niteliği, tarafların unvan ve işlemlerinin hangi kanun kapsamında hükümlere bağlı olduğu belirlenmelidir.

 

Mevzuatımıza göre, bir adi işlemin ya da ticari işlemin bir tarafı tüketici ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun hükümleri uygulanmaktadır.

 

Abonelik sözleşmeleri de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer almaktadır. Kanunun 52. Maddesi uyarınca abonelik sözleşmeleri tüketicilerin belirli mal veya ürünü sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Yine Tüketici Kanunun 52/7. maddesi gereğince, abonelik sözleşmelerinin zorunlu içeriği, tüketici ile sağlayıcının hak ve yükümlülükleri Abonelik Yönetmeliğinde düzenleme altına alınmıştır.

 

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

 

Abonelik yönetmeliğinin 6. Maddesinde Abonelik Sözleşmelerinin içeriğine ilişkin olarak düzenleme yapılmış olup, buna göre abonelik sözleşmelerinde olması gerken unsurlar:

 

-Tüketici ile satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri,

 

-Sözleşmenin konusu ve varsa süresi,

 

-Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

 

-Malın ilk teslim tarihi veya hizmetin ifasına başlama tarihi,

 

-Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı,

 

-Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması durumunda; tüketici tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği tarihteki birim tüketim bedeli ile tüketim dönemi,

 

-Sözleşme konusu mal veya hizmet sunumunun mücbir sebeplerle kesintiye uğrayabileceği belirtilmişse bu sebeplerin neler olduğuna ilişkin bilgi,

 

-Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçlarına ilişkin bilgi,

 

-Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu ise bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,

 

-Sözleşmenin feshi ve sonuçlarına ilişkin bilgi gibi sayılan bu unsurlar ile pek çok sözleşme unsuru yönetmelikte düzenleme altına alınmıştır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Abonelik sözleşmeleri satıcı ya da sağlayacılar tarafından hazırlanan sözleşmelerdir.  O nedenle sözleşmeler hazırlanırken tüketicilerin temel hakları olan bilgi edinme ve aydınlanma hakkı, temel ihtiyaçların karşılanması, güven duyma hakkı, ekonomik çıkarların korunması gibi temel unsurlar gözetilmeli, tüketicilerin temel hakları ihlal edilmemelidir.

 

Abonelik sözleşmeleri her iki tarafa da borç yükleyen standart sözleşmelerdir. Abonelik sözleşmeleri kurulurken tüketicinin sözleşmede yazılan unsurları algılayacak bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Aynı şeklide  yazılış olarak hazırlanan sözleşme açık ve anlaşılır bir dilde yazılmalı ve de yazı boyutu en az 12 punto olmak zorundadır.

 

ankara avukat, yenimahalle avukat, batıkent avukatankara avukat

 

Tüketicilerin herhangi bir abonelik sözleşmesinden kaynaklı olarak yaşadıkları uyuşmazlıklarda öncelikli olarak Tüketici Hakem Heyetine, şartları oluşmuşsa Tüketici Mahkemesine başvurma hakları mevcuttur.

 

Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurular tüketicinin yerleşim yerinde ya da tüketici işleminin yapıldığı yerde yapılmaktadır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.