+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra Hukukunda Taşınır Teslimi

İcra Hukukunda Taşınır Teslimi

 

 

 


 

İcra Hukukunda Taşınır Teslimi; para ve teminat alacakları dışındaki alacaklar için icra takibi yapabilmek için öncelikle mahkemeden söz konusu alacağa ilişkin mahkeme ilamı ile hüküm altına alınmış olması gereklidir.

ChatGPT

İcra hukukunda taşınır teslimi, borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla borçlunun taşınır mal varlığının zorla el konularak satılması ve bu satıştan elde edilen gelirle borcun ödenmesi işlemidir. Bu süreç, genellikle icra daireleri tarafından yürütülür ve alacaklının talebi üzerine başlatılır. İcra hukuku, alacaklıların haklarını korumak ve borçluların borçlarını adil bir şekilde ödemelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

 

Taşınır Teslimi Süreci

 

İcra hukukunda taşınır teslimi işlemi, alacaklının icra dairelerine başvurmasıyla başlar. Alacaklı, borçlunun ödeme yapmadığını ve taşınır mal varlığına el konulmasını talep eder. İcra daireleri, bu talebi değerlendirir ve borçlunun taşınır mal varlığı üzerinde haciz işlemi başlatır. Haciz işlemi, borçlunun taşınır mal varlığının tespit edilmesi ve bu malların değerinin belirlenmesiyle devam eder.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Taşınır Malların Haczi

 

Taşınır mallar, borçlunun borç miktarına karşılık gelen değerdeki eşyaları, araçları, makine ve teçhizatı gibi maddi varlıkları içerebilir. Bu mallar, icra memurları tarafından belirlenir, değerlendirilir ve haczedilir. Haczedilen taşınır mallar daha sonra icra daireleri tarafından düzenlenecek bir açık artırma veya satış yoluyla satılır.

 

 

Satış ve Borcun Ödenmesi

 

Haczedilen taşınır malların satışından elde edilen gelir, öncelikle icra masraflarını karşılamak için kullanılır. Kalan tutar, alacaklının alacağını karşılamak üzere borç miktarına uygulanır. Eğer satıştan elde edilen tutar borcu tamamen karşılamıyorsa, alacaklı kalan alacağı için borçluya karşı diğer yasal yollara başvurabilir.

 

 

Borçlu ve Alacaklının Hakları

 

İcra hukukunda taşınır teslimi süreci, hem borçlunun hem de alacaklının haklarını dikkate alarak yürütülür. Borçlu, haciz işlemine ve satışa itiraz edebilir veya ödeme yaparak haciz işlemini durdurabilir. Alacaklı ise, alacağının tam ve zamanında tahsil edilmesini sağlamak için gerekli hukuki yollara başvurabilir.

 

İcra hukukunda taşınır teslimi, alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri için önemli bir araçtır ve borçların ödenmesini sağlamak amacıyla yasal bir çerçevede yürütülen bir süreçtir. Bu süreç, alacaklı ve borçlunun haklarını koruyan yasal düzenlemeler ve prosedürlerle desteklenir ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenir.

 

Konusu paradan başka bir şey olan alacak çeşitleri:


-Taşınır teslimi


-Taşınmazların tahliye ve teslimi


-Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması

 

Taşınırların teslimine ilişkin icra takibi; taşınır malın, borçludan ya da 3. Kişiden alınarak alacaklı kişiye verilmesine ilişkin ilamların icrasıdır.

 

Alacaklı, taşınırın teslimine ilişkin ilam ile icra dairesine başvurur. Ödeme emri düzenlenerek borçluya gönderilir. İcra takibine konu olan taşınırın 7 gün içerisinde icra dairesine teslim etmesi gerektiği bildirilir. Borçlu taşınır malı icra dairesine teslim eder ise icra takibi sonuçlanır.

 

 

ostim avukat

 

 

Borçlu icra mahkemesinden ya da Yargıtay'dan icranın geri bırakılmasına ilişkin karar getirmediği sürece cebri icrayı durdurması mümkün değildir.

 

Borçlu icra takibine konu olan taşınır 7 gün içerisinde rızası ile icra dairesine teslim etmez ise söz konusu taşınır, icra dairesi zoru ile borçludan alınır. İlamda hükmolunan taşınır mal, borçlunun elinde bulunmadığı takdirde alacak para borcuna dönüşmektedir. İcra takibine konu olan taşınır malın borçlunun elinde bulunmadığı durumlarda borçlu aynen ifaya zorlanamaz. İcra konusu olan taşınırın değeri ilamda belirtilmiş ise borçlu ilamda yazılı olan bedeli ödeyerek borçtan kurtulur. Eğer taşınırın değeri ilamda belirtilmemiş ancak taraflar belirli bir bedel üzerinde anlaşmış ise borçlu söz konusu bedeli ödeyerek icradan kurtulur. Taşınırın bedeli ilamda belirtilmemiş ve taraflar belirli bir bedel üzerinde anlaşamıyor ise icra takibine konu taşınırın değeri icra müdürü tarafından takdir olunur. Taşınır malın değeri hesaplanırken haczin yapıldığı tarihteki rayici göz önüne alınır. Taşınır teslimine ilişkin ilamların icrası İcra ve İflas Kanununun 24. Maddesinde düzenlenmiştir.

 

Madde 24 –Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder.
İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve varsa mümesillerinin adları ve soyadları ile şöhret
ve yerleşim yerleri hükmü veren mahkemenin ismi ve hükmolunun şeyin neden ibaret olduğu,
ilamın tarih ve numarası ve icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılması hakkında bir karar getirilmedikçe cebri icraya devam olunacağı yazılır.(1)

 

 

ostim avukat

 

 

Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir. Yedinde bulunmazsa ilamda yazılı değeri alınır. Vermezse ayrıca icra emri tebliğine hacet kalmaksızın haciz yoluyla tahsil olunur. Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. Hükmolunan taşınırın değeri, borsa veya ticaret odalarından, olmıyan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir. İlgililerin bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları vardır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.