+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İdare Hukukunda İptal Davası

İdare Hukukunda İptal Davası

 

 


 

İdare hukukunda iptal davası, idari işlemlerin veya kararların yargı organları tarafından incelenmesi ve bu işlemlerin veya kararların hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi sürecidir. Bu tür dava, idarenin herhangi bir işlemi veya kararı sonucunda bireylerin veya kurumların haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açılır. İptal davası, idari işlem veya kararın hukuka aykırılığının tespiti ve bu işlem veya kararın iptali için yargıya başvurulmasını sağlar.

 

İptal davası, idare hukukunun temel mekanizmalarından biri olarak, idarenin hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket etmesini sağlamak ve bireylerin haklarını korumak amacıyla kullanılır. Bu dava türü, idari işlem veya kararın iptali yanında, idari işlem veya kararın uygulanması sonucu meydana gelen zararların tazmin edilmesini de talep edebilir.

 

İptal Davasının Özellikleri

 

Hukuka Uygunluk Denetimi: İptal davası, idari işlemin veya kararın hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesine olanak tanır. Mahkeme, idari işlemin hukuki dayanağını, işlemin amacını ve işlemin gerçekleştirilme şeklini değerlendirir.

 

Bireysel Hakların Korunması: İptal davası, idari işlemler veya kararlar nedeniyle zarara uğradığını iddia eden bireylerin veya kurumların haklarını koruma altına alır. Bu süreç, zarar görenlerin haklarının idare tarafından ihlal edilmesi durumunda adaletin sağlanmasına yardımcı olur.

 

İdarenin Denetlenmesi: Bu dava türü, idarenin eylem ve işlemlerinin yargısal denetime tabi tutulmasını sağlar ve böylece idarenin keyfi kararlar almasının önüne geçer.

 

İptal Davası Açma Süreci

 

İptal davası açma süreci, genellikle idari işlem veya karara karşı öncelikle idareye başvurularak itiraz edilmesiyle başlar. Eğer idare tarafından yapılan inceleme sonucunda itiraz reddedilirse veya belirli bir süre içinde cevap verilmezse, bireyler veya kurumlar idare mahkemelerinde iptal davası açabilirler.

 

İptal davası, idari işlem veya kararın yapıldığı tarihten itibaren belirli bir süre içinde açılmalıdır. Bu süre, genellikle idari işlem veya kararın muhatabına tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar ve idari yargılama usulüne göre değişiklik gösterebilir.

 

İptal Davasının Sonuçları

 

İptal davası sonucunda mahkeme, idari işlem veya kararın hukuka uygun olup olmadığını değerlendirir ve kararını verir. Eğer mahkeme, idari işlem veya kararın hukuka aykırı olduğuna karar verirse, söz konusu işlem veya karar iptal edilir. İptal kararı, idari işlem veya kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırır ve işlem veya kararın uygulanmasını durdurur.

 

Yenimahalle'de faaliyet gösteren bir vergi avukatı, iptal davaları konusunda uzmanlık ve deneyime sahip olup, müvekkillerini idare hukuku alanındaki süreçlerde temsil eder ve haklarının korunmasına yardımcı olur. Bu hizmetler, idari işlemler ve kararlar karşısında bireylerin ve kurumların haklarını etkili bir şekilde savunmalarını ve adil bir yargılama süreci elde etmelerini sağlar.

 

İdare hukukunda iptal davası öncesinde idari işlemin tanımının yapılmasında yarar bulunmaktadır. İdari işlem, idarenin tek yanlı irade açıklaması ile hukuksal sonuç yaratan, hukuk düzeninde değişiklik yapan işlemlerdir. İdari işlemin geçerli olabilmesi veya yapılan işlemin idari işlem niteliği kazanabilmesi için, idari işleme muhatap olan karşı tarafın bu konuda iradesini açıklamasına gerek bulunmamaktadır. İdarenin tek yanlı olarak meydana getirdiği her idari işlemin ise hukuka uygun olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu sebeple hukuka aykırı bir idari işlem halinde, bu idari işlemin hukuka aykırı olduğunun tespiti ve bu idari işlemin geçersizliği için İptal Davası açılması gerekmektedir.

 

ostim avukat

 

İptal Davasının Özellikleri

 

-Bir idari işlemin iptal edilmesinde, o idari işlem geçmişe etkili olarak bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmaktadır.
-İptal davasının konusu yalnızca idari işlemlerdir. Yani idari sözleşmelere ve idarenin eylemlerine karşı iptal davası açılması mümkün değildir.
-İptal davası objektif nitelik taşımaktadır. Yani iptal davası sonucunda verilen karar yalnızca iptal davasının tarafları arasında değil; herkes için sonuç doğurmaktadır.

İptal davası yargılamasında öncelikle usul yönünden inceleme yapılıp sonrasında esasen inceleme yapılmaktadır. İptal davasının usul koşulları:

 

ostim avukat

 

Görev

 

Bir idari dava, Vergi Mahkemelerinin ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay' ın görev alanına girmiyor ise, genel yetkili mahkeme olarak İdare Mahkemesinde açılmalıdır. Bir idari dava, görev açısından Vergi Mahkemelerinin görev alanına giriyor ise, bu dava İdare Mahkemelerinde değil, Vergi Mahkemelerinde açılmalıdır. Vergi Mahkemelerinin görev alanı, 2576 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre:

 

''Vergi mahkemeleri:
a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,
c) Diğer kanunlarla verilen işleri, Çözümler.'' denilmektedir.''Vergi mahkemeleri:
a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları,
c) Diğer kanunlarla verilen işleri, Çözümler.'' denilmektedir.

 

Ayrıca yine bir idari dava, görev açısından Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak görev alanına giriyor ise, bu dava İdare Mahkemelerinde değil, Danıştayda açılmalıdır. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak görevli olduğu haller ise, Danıştay Kanununun 24. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre:

 

''Danıştay ilk derece mahkemesi olarak:
a) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanı kararlarına,
b) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/184 md.) Cumhurbaşkanınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlemlere,
c) (Değişik: 2/7/2012-6352/45 md.) Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
d) Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
e) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,
Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.
2. Danıştay, belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.'' denilmektedir.

 

Anılan kanun maddeleri dışında, iptal davaları genel yetkili mahkeme olan İdare Mahkemelerinde açılmalıdır. Aksi halde mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilecektir. İptali davasında görev konusu, kamu düzenine ilişkin olduğundan mahkeme tarafından resen inceleme yapılmaktadır.

 

ostim avukat

 

Yetki

 

Yetki, bir davanın hangi yer mahkemesinde açılacağına ilişkindir. İdare Hukukunda genel yetkili mahkeme, dava konusu idari işlemi yapan idari mercinin bulunduğu yer İdare Mahkemesidir.

 

Süre

 

İptal davası açma süresi İYUK'un 7. Maddesinde:

''Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.'' denilmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki, belirtilen bu süreler hak düşürücü niteliktedir. İlgili sürelerin ne başlama zamanları da İYUK'un 7. Maddesinde belirtilmiştir.

 

ostim avukat

 

Bu süreler;
a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; tarihi izleyen günden itibaren başlamaktadır.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.