+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Yıllık İzin Ücreti

Yıllık İzin Ücreti

 

 

 


 

Yıllık İzin Ücreti, çalışanların yıllık izinlerini kullandıkları dönemlerde işveren tarafından sağlanan ödemedir. Bu ödeme, çalışanların hak ettikleri yıllık izin süresi boyunca maaşlarının kesintisiz olarak devam etmesini sağlar ve Türkiye iş hukukunun temel bir parçasıdır. Yıllık izin ücretinin hesaplanması ve ödenmesi, çalışanların sürekli çalışma performansına dayanarak yapılır ve çalışanın normal ücretinin aynısıdır.

 

Yıllık izin, çalışanların dinlenme, yenilenme ve kişisel zaman geçirme hakkını temsil eder. Bu süre zarfında, çalışanlar herhangi bir iş görevini yerine getirmezken, işverenlerin yıllık izin ücretini ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yıllık izin süresi ve ücretinin hesaplanması, çalışanın hizmet süresine, çalıştığı gün sayısına ve aldığı ücrete göre değişiklik gösterir. İşverenlerin, yıllık izin süresince çalışanların ücretini ödemesi, işçinin moralini ve motivasyonunu yüksek tutmaya yardımcı olurken, çalışma hayatında dengeli bir ortamın sürdürülmesine de katkıda bulunur. Yıllık izin ücreti, işçi haklarının korunmasının önemli bir parçası olup, işçilerin mali güvenliğini ve refahını destekler. Bu nedenle, yıllık izin ücretinin hesaplanması ve ödenmesi iş hukuku açısından büyük önem taşır.

 

İşverenler, yıllık izin ücretlerini zamanında ve doğru bir şekilde ödemekle yükümlüdürler. Aksi takdirde, işçilerin haklarını korumak ve gerekli yasal süreçleri başlatmak için Ankara İş Avukatı gibi hukuk profesyonellerine başvurulabilir. Bu, işçi haklarının korunmasında ve çalışma yaşamının adil ve düzenli bir şekilde devam etmesinde önemli bir adımdır.

 

 

ankara iş hukuku avukatı

 

 

Yıllık izin ücreti ve izin sürelerine işçilik alacakları bölümünde detaylı bir şekilde değinilmiştir. Bu anlamda kısaca 4857 Sayılı İş Kanununun 53. Maddesinde yıllık izin ücreti: İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 8442 Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

 

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

 

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

 

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, Az olamaz. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/5 md.)

 

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

 

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Denilmektedir.

 

 

Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzin Kullanma Dönemi

 

Yıllık izin ücretine hak kazanma ve izni kullanma dönemi 4857 Sayılı İş Kanununun 54. Maddesinde: Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır. Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır. İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır. İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır. Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur. Denilmek suretiyle yıllık izin ücreti tanımlanmıştır.

 

 

ostim avukat

 

 

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller

 

Yıllık izin ücreti bakımından çalışılmış gibi sayılan haller 4857 Sayılı İş Kanununun 55. Maddesinde: Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

 

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler. (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.)

 

b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.

 

c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler. (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.)

 

d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü. (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla)

 

e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar

 

f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

 

g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

 

h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

 

ı) (Değişik: 4/4/2015-6645/35 md.) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

 

j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

 

k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. Denilmek suretiyle yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller İş Kanununda sayılmıştır.

 

 

Yıllık İzin Ücretinin Uygulanması

 

Yıllık ücretli iznin uygulanması 4857 Sayılı İş Kanununun 56. Maddesinde: Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. (Değişik üçüncü fıkra: 14/4/2016-6704/16 md.) Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

 

 

ostim avukat

 

 

İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt belgesi tutmak zorundadır. (Ek fıkra: 10/9/2014-6552/6 md.) Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür. Denilmek suretiyle belirtilmiştir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.