+905321366754

 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
 • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
 • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Tutukluluğun İncelenmesi

TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ

 


 

Tutukluluğun incelenmesi; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m.108’e göre, tutuklanan kişinin tutukluluk halinin belli aralıklarla incelenerek gözden geçirilmesi, tutukluluğun devamı veya salıverilmesi koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi anlamına gelmektedir.

 

ankara ceza avukatı

 

Bir diğer ifadeyle, CMK’da yer alan düzenlemeye göre tutukluluk hali, kanunda öngörülen belirli sürelerde gözden geçirilmektedir. Burada tutukluluğu inceleyen merci, tutukluluğun devam edip etmemesi gerektiğini incelemektedir.

 

CMK md. 108’ göre tutukluluğun incelenmesi (değerlendirilmesi veya gözden geçirilmesi) şu usulle yapılmaktadır.

 

 • -Soruşturma Evresinde Tutukluluğun İncelenmesi: Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100. madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir. Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıda öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebilir. (CMK m.108/1). Burada Cumhuriyet savcısının tutukluluk değerlendirilmesi için sulh ceza hakimine başvurmada takdir yetkisi yoktur. Kanundaki lafzıyla Cumhuriyet savcısı, kanunda öngörülen süreler sonunda tutukluluğun gözden geçirilmesi için sulh ceza hakimine başvurmak zorundadır. Tutukluluk değerlendirmesini, şüpheli veya sanık, müdafi de talep edebilmektedir.

 

ankara ceza avukatı

 •  
 • -Hakim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine; her oturumda (duruşmada) veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da en geç 30 günlük süre içinde re’sen karar verir. (CMK m.108/2) Buna göre tutuklama kararı kovuşturma evresinde verildiyse veya mevcut tutukluluk hali kovuşturma evresinde (dava aşaması) de devam etmekteyse tutukluluğun değerlendirilmesi mahkeme tarafından yapılacaktır. Burada mahkeme, tutukluluk halinin devamına gerek olmadığı kanaatine varırsa tahliye kararı verecektir. Aksi takdirde ise, tutukluluk halinin devamına karar verecektir. Mahkeme en geç 30’ar günlük sürelerle bu değerlendirmeyi yapmasa bile, her oturumun başında (duruşmanın başında) tutukluluk halinin devam edip etmeyeceğine dair inceleme yapacak ve karar verecektir. Yine kovuşturma evresinde de şüpheli, sanık, müdafi de tutuklamanın değerlendirilmesini ve neticesinde tahliye kararı verilmesini talep edebilecektir.
 •  
 •  
 • -İstinaf Mahkemesinde Tutukluluğun İncelenmesi: İstinaf (Bölge Adliye) mahkemesi, istinaf başvurusu üzerine dosyadaki tutukluluk durumunu, duruşma açarak veya dosya üzerinden esastan inceleme aşamasına kadar değerlendirmemektedir. Bu nedenle, yerel mahkemenin mahkumiyet kararı vermesinden başlayarak Bölge Adliye Mahkemesi’nin dosyayı incelemesi aşamasına kadar geçen sürede tutukluluk incelemesi yapılamamaktadır. Uygulamada sanık bu aşamada hükmen tutuklu olarak nitelendirilmekte, tutukluluğun mahkumiyet kararına bağlı bir tedbir olduğu kabul edilmektedir.

 

ankara ceza avukatı

 •  

Tutukluluğun incelenmesi neticesinde tutukluluğun devamına karar verildiği takdirde, tutukluluğun devamı kararına da 7 gün içinde itiraz edilebilir. Bir diğer ifadeyle, tutukluluk değerlendirmesinin sonunda değerlendirmeyi yapan mercinin tutukluluk halinin devamına kanaat getirmesi halinde bu karara karşı itiraz kanun yoluna başvurulabilir. Burada tutukluluğa itiraz usulünün aynısı geçerlidir. İtiraz merci, itirazı inceleyecek olan merci genel hükümlere göre belirlenecektir.

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.