+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Yenimahalle İcra Avukatı

Yenimahalle İcra Avukatı

Haczedilemez Konut

Mevzuatımızca borcunu zamanında ödemeyen borçlulara karşı taşınır ve taşınmazları üzerinde haciz hakkı tanınsa da bu hakkın kullanımı sınırsız değildir. Nitekim İcra İflas Kanunu’nun 82. Maddesinde belirtildiği üzere, borçluya ait bazı mallar üzerine haciz konulması ve sonrasında satış işlemlerinin yapılması kanunen engellenmiştir. İİK'nın 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi gereğince; borçlunun "haline münasip evi”nin haczedilmesi mümkün değildir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye yenimahalle icra avukatı ofisimize ulaşarak edinebilirsiniz.

yenimahalle icra avukatı

İcra Hukukunda İtirazın Kaldırılması Davası (İİK m.68-70)

Borçlunun, alacaklının gönderdiği ödeme emrine süresi (7 gün) içinde itiraz ederek takibi durdurması üzerine alacaklı dilerse icra mahkemesine yenimahalle icra avukatı aracılığı ile başvurarak itirazın kaldırılması isteminde bulunabilir. Bunun için; alacaklının, takip konusu alacağının İcra İflas Kanunu’nun md. 68 - 68/a’daki belgelerden birine dayanması gerekmektedir. Bu nedenle, alacağı md. 68-68/a’daki belgelerden birine dayanmayan alacaklı, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyemez. Konu ile ilgili detaylı bilgiye yenimahalle icra avukatı ofisimize ulaşarak edinebilirsiniz.

yenimahalle icra avukatı

Hacizde Usul Kuralları 

Haciz, belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için bu yolda yenimahalle icra avukatı aracılığı ile istemde bulunan alacaklı lehine, alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki, borçluya ait mal ve haklara, icra dairesi tarafından hukuken el konulmasıdır. Ancak icra müdürlüğü tarafından yapılan haciz işleminin geçerli olabilmesi için hacizde usul kurallarına uyulması gerekmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye yenimahalle icra avukatı ofisimize ulaşarak edinebilirsiniz.

yenimahalle icra avukatı

Hacze Katılma (Hacze İştirak)

Hacze iştirak (katılma); borçlusuna ait bir malı önce haczettiren alacaklının bu haczine, aynı borçlunun diğer alacaklılarının dahil olmasıdır. Hacze katılma, borçlunun haczedilen mallarının, takip yapan tüm alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmediği durumlarda söz konusu olmaktadır. Borçluya karşı takip yapılmış ve borçlunun haczedilen malları alacağı karşılıyorsa bu durumda hacze katılma kuralları uygulanmaz. Bununla birlikte; hacze katılmanın adi, imtiyazlı ve kamu alacağı için hacze katılma olmak üzere üç türü bulunmaktadır ve bu iştirak türleri farklı durumlarda söz konusu olmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgiye yenimahalle icra avukatı ofisimize ulaşarak edinebilirsiniz.

yenimahalle icra avukatı

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yolu İle Tahliyesi 

İİK, para ve teminat alacakları dışında, kiraya verene belirli şartlarla kiralanan taşınmazın yenimahalle icra avukatı aracılığı ile ilamsız icra yoluyla tahliyesini talep etme hakkı tanımıştır. Dolayısıyla İİK m.269 vd. hükümlerine göre, kira bedelinin ödenmemesi ve kira süresinin sona ermesi sebeplerine dayanarak, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesini yenimahalle icra avukatı aracılığı ile talep etmek mümkündür. Bu icra yolunun, genel mahkemede tahliye davası açılarak kararın verilmesinden sonra ilamlı icra takibi başlatılmasına göre oldukça hızlı olması sebebiyle tercih edilmesi daha doğru olacaktır.Konu ile ilgili detaylı bilgiye yenimahalle icra avukatı ofisimize ulaşarak edinebilirsiniz.

Yenimahalle İcra Avukatı İletişim : 0532 136 67 54