+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip

 

 

 


 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, alacaklıların teminat olarak gösterilen taşınmaz veya taşınır bir malın değerinin nakde dönüştürülmesi suretiyle alacaklarını tahsil etmeleri sürecidir. Bu yöntem, özellikle borçlunun borcunu ödeyememesi durumunda, alacaklının teminat altına alınan malı nakde çevirerek alacağını tahsil etmesine olanak tanır.

 

Rehinli malın paraya çevrilmesi süreci, genellikle borçluya karşı yasal bir icra takibi başlatılarak gerçekleştirilir. Alacaklı, ilgili icra dairesine başvurarak, borçlunun ödeme yapmaması durumunda rehinli malın satışını talep eder.

 

Bu süreçte, icra dairesi, rehinli malın değerinin belirlenmesi için bir değerleme işlemi gerçekleştirir. Değerleme sonucunda, malın piyasa değeri tespit edilir ve satışa çıkarılır.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Malın satışı, genellikle açık artırma yoluyla yapılır. Açık artırmada, mal için teklifler alınır ve en yüksek teklifi veren kişiye malın satışı gerçekleştirilir. Satıştan elde edilen gelir, borç miktarını karşılamak için kullanılır.

 

Eğer satıştan elde edilen gelir, borç miktarını tam olarak karşılamazsa, alacaklı kalan tutar için borçluya karşı yasal yollara başvurmaya devam edebilir. Ancak, satıştan elde edilen gelir borcu aşarsa, fazla kalan tutar borçluya iade edilir.

 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, alacaklılar için etkili bir alacak tahsilat yöntemi olabilir. Bu süreç, hem alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlar hem de borçlunun borcunu teminat altına alınan malın değeri ile sınırlı tutar.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Bu süreçte alacaklıların ve borçluların haklarının korunması için yasal süreçlerin doğru bir şekilde takip edilmesi ve gerektiğinde profesyonel hukuki yardım alınması önemlidir. Rehnin paraya çevrilmesi süreci, alacak ve borç ilişkilerinde önemli bir yasal araç olarak işlev görür ve tarafların haklarının adil bir şekilde korunmasını sağlar.

 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip alacaklarını rehin ile garanti altına alan kişilerin başvuracağı bir takip çeşididir. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, bir ilamsız takip türüdür. Çünkü bu takip yolunda rehin alacaklısının takip yapabilmesi için elinde mahkeme ilamı ya da kanunlarda ilam niteliğinde sayılan belgelerden bulunmasına gerek yoktur. Rehin alacaklısı, alacağının tahsili için öncelikle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmalıdır. Kural olarak doğrudan ilamlı ya da ilamsız haciz yoluna başvuramaz. Rehin alacaklısının doğrudan ilamlı ya da ilamsız haciz yoluna başvurması durumunda bu isteği icra dairesi tarafından re'sen reddedilecektir. Dolayısıyle rehin alacaklısı olan kişinin kural olarak öncelikle rehnin paraya çevrilmesi ile takip yoluna başvurması gerekmektedir.

 

 

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip

 

 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, rehin alacaklısının doğrudan haciz (ilamlı ya da ilamsız) yapabileceği istisnai durumlar vardır. Söz konusu istisnai durumlar İcra ve İflas Kanunu'nun 45. Maddesinde düzenlenmiştir.

 

Madde 45 – Rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoliyle takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeğe yetmezse alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoliyle takip edebilir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir veya haciz yoluna başvurulabilir.
Police ve emre muharrer senetlerle çekler hakkındaki 167 nci madde hükmü mahfuzdur.
İpotekle temin edilmiş faiz ve senelik taksit alacaklarında, alacaklının intihabına ve borçlunun sıfatına göre, rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yahut iflas yollarına müracaat olunabilir.

 

ostim avukat

 

Alacağı kambiyo senedine bağlı olan alacaklı, alacağı rehinle temin edilmiş olsa bile kambiyo senetlerine özgü icra takibi yoluna başvurabilmektedir.

 

Rehin alacaklısının, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapma zorunluluğu, alacağın rehin ile garanti altına alınmasının yanında alacak için ayrıca müteselsil kefil var ise doğrudan haciz yoluna başvurulabilmektedir.

 

 

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip

 

 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibinde, haciz safhası yoktur. Rehnedilen mal; icra dairesi tarafından satılır ve satış bedeli alacaklıya ödenir. Rehinli malın satışından elde edilen bedel alacağı karşılamaya yetmez ise alacaklı kalan bedel için ilamlı ya da ilamsız icra takibi yoluna başvurma hakkına sahiptir.

 

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte alacaklı takip talebinde bulunur. Borçluya ödeme emri / icra emri gönderilir ve takip kesinleştirilir. Sonrasında rehinli mal paraya çevrilir (satışı yapılır). Paranın ödenmesi veya paranın paylaştırılmasıdır.

 

 

ostim avukat

 

Rehin alacaklısı; ödeme emrinin ya da icra emrinin tebliğinden itibaren rehnedilen malın vasfına göre belirli sürelerde rehnin satışını istemek zorundadır. Rehnin taşınır olması durumunda 6 ay içerisinde, taşınmaz rehninde 1 yıl içerisinde satış talebinde bulunmak zorundadır. Alacaklının süresi içerisinde satış talebinde bulunmadığında yapmış olduğu rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip düşer.

 

Ankara Avukatı, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip sürecinde alacaklıları hukuki olarak temsil eder. Borçlunun borcunu ödemediği durumlarda, alacaklılar rehinli malın satışa çıkarılmasını talep ederler. Ankara avukatı, müvekkillerine bu süreçte hukuki danışmanlık sağlar, gerekli belgeleri hazırlar ve satış taleplerini mahkemeye sunar. Alacaklıların alacaklarına kavuşabilmesi adına gerekli olan iş ve işlemleri yürütür.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.