Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

YARGITAY KARARLARI

Duruşma Açılıp Deliller Değerlendirilmeden Dosya Üzerinden Beraat Kararı Verilemez.

DURUŞMA AÇILIP DELİLLER DEĞERLENDİRİLMEDEN DOSYA ÜZERİNDEN BERAAT KARARI VERİLEMEZ.

DURUŞMA AÇILIP DELİLLER DEĞERLENDİRİLMEDEN DOSYA ÜZERİNDEN BERAAT KARARI VERİLEMEZ. bursa avukat tavsiye

Yargıtay 15. Ceza Dairesi         2018/7814 E.  ,  2020/5046 K.

 "İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : İlk dereceli ...1. Asliye Ceza Mahkemesi 26/10/2017 tarih , 2016/242 Esas, 2017/470 Karar sayılı TCK 157/1, 62, 52, 50/1-a, 52 maddeleri uygulanarak hükmedilen 80,00 TL. ve 6.000,00 TL adli para cezasına dair mahkumiyet hükmünü inceleyen ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin istinaf talebinin kabulüyle ilk dereceli ...1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılarak sanığın beraatine dair kararı

Dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmü hakkında O yer Cumhuriyet savcısı ve sanık müdafii tarafından istinaf başvurusunda bulunulmasından sonra, ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin istinaf talebinin kabulüyle ilk dereceli ...1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının kaldırılarak sanığın beraatine dair kararı, ... Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşüldü;
5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinde ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır'' denilmesi ile aynı kanunun 294. maddesinde yer alan ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir'' hükmü ve aynı Kanun'un 301. maddesinde belirtilen ''Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.'' şeklindeki düzenlemeler gözetilerek; Bölge Adliye Mahkemesi Savcısının eksik inceleme ve araştırma sonucunda usul ve yasaya aykırı hüküm kurulduğuna ilişkin temyiz talebinin bulunduğu belirlenerek yapılan incelemede;
1- Sanık hakkında yerel mahkemece kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvuruları üzerine Bölge Adliye Mahkemesince mahkumiyet hükmü kaldırılarak duruşma açılmaksızın CMK'nin 280/1-a maddesi delaletiyle aynı Kanunun 303/1-a uyarınca beraat kararı verilmiş ise de; anılan Kanun hükmünün delil değerlendirilmesi yapılmaksızın derhal beraat kararı verilebilecek hallerde uygulanabileceği; sanıklar hakkındaki mahkumiyet hükmü bakımından ise CMK'nin 280/1-g maddesi uyarınca duruşma açılarak ve taraflar da çağrılarak delillerin

değerlendirilmesi sonucunda anılan Kanun maddesinin 2. fıkrasına göre yeniden hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda sanığın beraatine karar verilmesi,
2-Katılanın 2015 yılı içerisinde...numaralı telefondan arandığı, telefondaki kişinin katılana "Kanal D tv'de düzenlenen ... isimli programa katılmaya hak kazandınız, size dosya göndereceğiz, bu dosyayı doldurup bize geri gönderin" şeklinde söylediği, daha sonra katılana programa katılım adı altında bazı evraklar gönderildiği, katılanın bu evrakları kendisine bildirilen hesaba 25/06/2015 tarihinde 180 TL ödeme yaparak teslim aldığı ve doldurarak verilen adrese gönderdiği, ancak aradan geçen zamana rağmen evine kimsenin gelmediği, arayan soranın olmadığı, bu şekilde sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen olayda; TİB den gelen yazı cevabında ...numara ile katılana ait numara arasında iletişim kaydına rastlanmadığının belirtilmesi, sanığın savunmasında lojistik ve dağıtım firmasının bulunduğunu çok sayıda firma ile iş yaptığını, şirket hesabına giren ufak meblağları takip edemediğini, olayla ilgisinin bulunmadığını savunması, suç tarihinde sanığın hesap hareketlerinde çok sayıda işlemin bulunduğunun anlaşılması, istinaf aşamasında sanık müdafii tarafından sunulan dilekçede sanığın ... Dağıtım Lojistik ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti isimli bir kargo dağıtım şirketinin sahibi olduğu, firmanın bir çok kargo firması ve şahıs ile iş yaptığını, katılan tarafından yatırılan paranın sanığın sahibi olduğu firma ile aralarındaki sözleşme gereği... isimli şahsa gönderildiğini, buna ilişkin... isimli kişi ile aralarında yaptıkları gönderi taşıma hizmeti sözleşmesi suretini, sanığın sahibi olduğu firma tarafından bu ilişki nedeniyle kesilen fatura suretini ve interaktif posta çeki işlem belgesini dosyaya delil olarak sunması, UYAP'tan yapılan sorgulamada sanık hakkında benzer suçlardan kamu davalarının açıldığının anlaşılması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması ve sanığın suç kastıyla hareket edip etmediğinin tespiti yönünden; katılanı arayan ...numaralı telefonun kime ait olduğunun bu defa ilgili operatörlerden sorulmak suretiyle tespitine çalışılması sanığın ... Dağıtım Lojistik ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti isimli bir kargo dağıtım şirketinin yetkilisi olup olmadığının ticaret sicilinden sorularak belirlenmesi, sanığın hesap hareketlerinde para yatıran kişilerden tespit edilecek denetime elverişli olacak şekilde bir kaç kişinin beyanı alınıp parayı yatırma nedenlerinin araştırılması,... hakkındaki suç duyurusunun akıbetinin araştırılması, bu dosyanın da derdest olması halinde iki dosyanın birleştirilmesi ve birlikte yargılama yapılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş olup, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, Bölge Adliyesi Mahkemesi hükmünün 5271 sayılı CMK'nın 302/2-4. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, bozmaya konu kararın niteliği de gözetilerek aynı kanunun 304/2. maddesi uyarınca dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.