Verification: 9024c1042b2b512e yandex-verification: 9024c1042b2b512e
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.instagram.com/sunerinkartalhanhukuk

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

YARGITAY KARARLARI

Tebligat Yapılan Kişinin 18 Yaşından Küçük Olması, Mutlaka Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü Sonucunu Doğurmaz.

TEBLİGAT YAPILAN KİŞİNİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI, MUTLAKA TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜ SONUCUNU DOĞURMAZ.

tebligat yapılan kişinin 18 yaşından küçük olması, mutlaka tebliğ işleminin usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi         2019/10790 E.  ,  2019/14554 K.

 

 "İçtihat Metni"

 

MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkim ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu ve ihaleye konu taşınmaz üzerinde lehine aile konutu şerhi bulunan şikayetçi vekilinin, 07/11/2018 tarihinde gerçekleştirilen taşınmaz satışına ilişkin sair nedenlerle birlikte satış ilanı tebliğinin usulsüz olduğunu ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurdukları, mahkemece şikayetin reddi ile şikayetçiler aleyhine para cezasına hükmedildiği, kararın şikayetçiler tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince satış ilanı tebliğlerinin usulsüz olduğundan bahisle, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verildiği, kararın alacaklı tarafından Serap yönünden temyiz edildiği anlaşılmaktadır.
7201 Sayılı Tebligat Kanunun 22. maddesinde ise; “Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, borçlu adına kendisine tebligat yapılan kişinin 18 yaşından küçük olması, mutlaka tebliğ işleminin usulsüzlüğü sonucunu doğurmaz.
Somut olayda, şikayetçi ...'a çıkarılan 28/09/2018 tebliğ tarihli satış ilanına ilişkin tebligatın incelenmesinde; “Muhatabın işe gittiğini, akşam döneceğini ve aynı konutta birlikte ikamet ettiğini beyan eden ehil ve reşit oğlu Uygar Karadağ imzasına tebliğ edildi" şerhi ile tebliğ edildiği görülmüştür. Tebligat Kanununun anılan maddesine göre, tebliğin yapıldığı şahsın görünüşe göre reşit olması yeterli olup şikayetçi Serap'a yapılan satış ilanı tebliğinin usulüne uygun olduğu anlaşılmıştır.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, temyiz dilekçesi içeriği ve başkaca fesih nedeni bulunmadığı dikkate alınarak, 6100 sayılı HMK’nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca şikayetçi Serap yönünden, ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi'nin 08/05/2019 tarih ve 2019/731 E. - 2019/1073 K. sayılı kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 10/10/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.