+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

İcra hukukunda itiraz süreleri; ilgili icra takibi türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda icra hukukunda itiraz sürelerinin her bir icra takibi türü için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamsız İcra Takibinde:

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamsız İcra Takibinde itiraz süresi 7 gün olmakla birlikte bu süre ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren başlar. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişi 7 gün içerisinde icra dairesine giderek ilgili ödeme emrine yazılı veya sözlü olarak itiraz edebilir. Sözlü olarak itiraz edilen hallerde icra dairesi memuru söz konusu itirazı yazıya dökerek işlem yapar. Söz konusu 7 günlük süre kesin süredir. İtiraz gününün son günü tatil gününe veya erteleme gününe denk gelirse itiraz süresi ilgili günü izleyen ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. Süresi içerisinde yapılan itirazlar icra takibini durdurmaktadır.

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibinde:

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibinde borca itiraz süresi 5 gündür. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişinin 5 gün itiraz süresi, 10 gün borcu ödeme süresi bulunmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü icra takibinde itiraz; imzaya itiraz ve borca itiraz şeklindedir. Yapılan itirazlardan itiraz konusuna göre borca itiraz durumunda borçlunun hacze kabil mallarının haczedilmesini durdurmaz. İmzaya itirazda ise yapılan söz konusu itiraz sonucunda borçlunun haczedilen mallarının satışı durmaktadır.

ostim avukat

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamlı İcra Takibinde:

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamlı İcra Takibinde borçlunun icra dairesine yapacağı itiraz takibi durdurmaz. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişinin icra takibini durdurabilmesi için icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını istemesi gerekmektedir. Yani kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişinin icra dairesine yapmış olduğu itiraz icra hukuku anlamında hacizi durdurmayıp; yalnızca icra mahkemesinde açacağı dava neticesinde icranın geri bırakılması kararı verilmesi halinde takibi durdurabilmektedir.

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İhtiyadi Hacizde:

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İhtiyadi Haciz kararına karşı itiraz konusu İcra ve İflas Kanununun 'İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz' başlıklı Maddesinde düzenlenmiştir.

İlgili maddeye göre:

Madde 265 – (Değişik: 18/2/1965-538/105 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

(Ek ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

ostim avukat

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.; Değişik:2/3/2005-5311/17 md.) İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.'' denilmektedir.

Yukarıda anılan kanun maddesine göre, ihtiyati haciz kararlarına; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edilebilmektedir.

İletişim İçin Tıklayınız

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.