+905321366754

  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Kartalhanhukuk
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321366754
  • https://www.twitter.com/KartalhanMeltem
  • https://www.instagram.com/kartalhanhukuk1/

En iyi avukat meltem kartalhan boşanma icra iş hukuku Kartalhan Hukuk & Danışmanlık        Av. Meltem KARTALHAN

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri

 

 

 


 

İcra hukukunda itiraz süreleri, borçlunun icra takibine karşı koyması ve haklarını savunması için belirlenen yasal zaman dilimleridir. Bu süreler, borçlunun icra takibine itiraz edebileceği ve alacaklıya karşı savunma yapabileceği son tarihleri belirler, dolayısıyla borçlunun haklarını korumada kritik bir rol oynar. İcra hukukunda itiraz süreleri hakkında bilinmesi gerekenler:

 

Genel İtiraz Süresi: Genellikle, borçlu, icra takibi tebliğ edildikten sonra belirli bir süre içinde itirazını yapmalıdır. Türkiye'de bu süre genelde takibin tebliğinden itibaren 7 gün içerisindedir. Ancak, farklı alacak türleri ve özel durumlar için bu süre farklılık gösterebilir.

 

İtirazın Etkisi: İtiraz süresi içinde yapılan itiraz, icra takibini otomatik olarak durdurur. Bu, alacaklının borcu tahsil etme sürecinin geçici olarak askıya alınması anlamına gelir ve borçlunun hakkını arayabilmesi için zaman kazanmasını sağlar.

 

Geç İtiraz ve Sonuçları: İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar genellikle kabul edilmez. Bu durumda borçlu, icra takibine karşı bazı hukuki haklarını kaybedebilir ve takip süreci devam eder.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

Yasal Temsil ve Danışmanlık: İtiraz sürelerinin karmaşıklığı ve önemi nedeniyle, borçluların genellikle bir avukat veya yasal temsilci aracılığıyla itirazlarını yapmaları önerilir. Bu, itirazın doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak ve borçlunun haklarını etkili bir şekilde savunmak için önemlidir.

 

Özel Durumlar ve İstisnalar: Bazı durumlarda, özellikle usulsüzlükler veya hatalar söz konusu olduğunda, itiraz süreleri ve işleyişi hakkında özel hükümler ve istisnalar uygulanabilir. Bu nedenle, her bir icra takibinin özel koşullarını ve geçerli yasal düzenlemeleri dikkate almak önemlidir.

 

İcra hukukunda itiraz süreleri, borçlunun hukuki yollarla savunma yapabilmesi için belirli bir zaman çerçevesi sağlar. Bu sürelerin doğru anlaşılması ve riayet edilmesi, borçlunun haklarını korumak ve gereksiz yükümlülüklerden kaçınmak için önemlidir. Borçluların, icra süreçlerinde kendilerini etkili bir şekilde savunabilmeleri için bu süreler hakkında bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde yasal yardım almaları önerilir. İtiraz süreleri, adil bir yargı sürecinin temelini oluşturur ve tüm tarafların haklarının korunmasına yardımcı olur.

 

 

ankara icra avukatı

 

 

İcra hukukunda itiraz süreleri; ilgili icra takibi türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda icra hukukunda itiraz sürelerinin her bir icra takibi türü için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamsız İcra Takibinde

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamsız İcra Takibinde itiraz süresi 7 gün olmakla birlikte bu süre ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren başlar. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişi 7 gün içerisinde icra dairesine giderek ilgili ödeme emrine yazılı veya sözlü olarak itiraz edebilir. Sözlü olarak itiraz edilen hallerde icra dairesi memuru söz konusu itirazı yazıya dökerek işlem yapar. Söz konusu 7 günlük süre kesin süredir. İtiraz gününün son günü tatil gününe veya erteleme gününe denk gelirse itiraz süresi ilgili günü izleyen ilk iş gününün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır. Süresi içerisinde yapılan itirazlar icra takibini durdurmaktadır.

 

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibinde

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibinde borca itiraz süresi 5 gündür. Ödeme emri kendisine tebliğ edilen kişinin 5 gün itiraz süresi, 10 gün borcu ödeme süresi bulunmaktadır. Kambiyo senetlerine özgü icra takibinde itiraz; imzaya itiraz ve borca itiraz şeklindedir. Yapılan itirazlardan itiraz konusuna göre borca itiraz durumunda borçlunun hacze kabil mallarının haczedilmesini durdurmaz. İmzaya itirazda ise yapılan söz konusu itiraz sonucunda borçlunun haczedilen mallarının satışı durmaktadır.

 

ostim avukat

 

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamlı İcra Takibinde

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İlamlı İcra Takibinde borçlunun icra dairesine yapacağı itiraz takibi durdurmaz. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişinin icra takibini durdurabilmesi için icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını istemesi gerekmektedir. Yani kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişinin icra dairesine yapmış olduğu itiraz icra hukuku anlamında hacizi durdurmayıp; yalnızca icra mahkemesinde açacağı dava neticesinde icranın geri bırakılması kararı verilmesi halinde takibi durdurabilmektedir.

 

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İhtiyadi Hacizde

 

İcra Hukukunda İtiraz Süreleri İhtiyadi Haciz kararına karşı itiraz konusu İcra ve İflas Kanununun 'İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz' başlıklı Maddesinde düzenlenmiştir.

 

İlgili maddeye göre:

Madde 265 – (Değişik: 18/2/1965-538/105 md.)
(Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

 

(Ek ikinci fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.) Menfaati ihlâl edilen üçüncü kişiler de ihtiyatî haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyatî haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

 

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

 

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir.

 

 

ostim avukat

 

 

(Ek fıkra: 17/7/2003-4949/63 md.; Değişik:2/3/2005-5311/17 md.) İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyatî haciz kararının icrasını durdurmaz.'' denilmektedir.

 

Yukarıda anılan kanun maddesine göre, ihtiyati haciz kararlarına; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi hâlde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edilebilmektedir.

 

 

 

İletişim İçin Tıklayınız

 

 

 

Yukarıda değinilmiş olan hususlar genel hatları ile kaleme alınmış olup; her somut olay birbirinden farklı özellikler taşıyabileceğinden hak kaybına uğramamanız adına bir hukuk bürosu ile iletişime geçip profesyonel destek almanızı öneririz.